💎 Zarif Kolye Modelleri. Birbirinden Farklı, Birbirinden Özgün 💎
💎 Rengarenk Küpe Modelleri. Bu Işıltıyı Hak Ediyorsunuz 💎
💎 Yüzük Modelleri. Her Tarza, Her Modaya 💎
💎 Kelepçe Modelleri. Zarif, Değerli 💎
💎 Bileklik Modelleri. İnci, İtalya, Zarif 💎
💎 Saat Modelleri. Kombinin Vazgeçilmezi 💎

Dijital Mağaza Kiralama Sözleşmesi

DİJİTAL MAĞAZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme") bir tarafta …………………… ŞİRKETİ (“Hak Sahibi”) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) arasında aşağıda belirtilen şartlar ile hükümler dahilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Hak Sahibi ile Satıcı ayrı ayrı “Taraf, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme ve ekleri Platformda sunulan hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar ve diğer ek dokümanları içerdiğinden Sözleşme'nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki satıcı, Hak Sahibi tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak suretiyle ödeyeceği hizmet bedeli karşılığında, üyeliğin gereklerine uygun olarak, söz konusu elektronik ticaret platformunun hizmetlerinden yararlanmak istemektedir.

Satıcı, işbu Sözleşme ile Hak Sahibini yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirilmiş olduğunu ve bu ürün bedeli ödemelerinin Hak Sahibine yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu sözleşmede belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.2. TANIMLAR
Platform : Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü Fikri ve Sınai hakları Hak Sahibine ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen hizmetlerin sunulmakta olduğu işbu alan ile bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Hak Sahibinin doğrudan ya da dolaylı hak sahibi ve/ya da yetkili olduğu tüm platformlarda Satıcının, Platform'da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler : Satıcıların ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Hak Sahibi tarafından Platform'da sunulan ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Alıcı : Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

Satıcı : Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek/tüzel kişi “üye”yi ifade eder.

İşgünü : Pazar ve Resmi Tatiller hariç (Cumartesi dâhil) haftanın diğer günlerini ifade eder


3. SÖZLESMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusunu, Platform'da Hak Sahibi tarafından sunulan Hizmetler'den, Satıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşullarının belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; Hak Sahibi işbu faaliyette sadece Platform'da Satıcılara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette bunun dışındaki hiçbir hukukî ilişkide Hak Sahibi taraf olmayıp Satıcı ile Alıcılar arasındaki borç ilişkisinin kefili, garantörü ya da bu anlama gelecek ya da yorumlanacak hiçbir şekilde sözleşme ilişkisine taraf değildir, sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı, Platform'da gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. Şu kadar ki Hak Sahibinin alıcılara karşı mevzuat kaynaklı yükümlülüklerinin ya da sorumluluklarının söz konusu olması durumunda Satıcı Hak Sahibinin maddî ve manevi tüm sorumluluklarını üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için öncelikle Hak Sahibinden temin edeceği formları ve belgeleri işbu sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte Hak Sahibinin, Satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman verilen bilgi ve belgelere aykırı/farklı bilgilere ulaşılması ile verilen bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması halinde Satıcının herhangi bir ürününü tedbire satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.2. Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içinde olmak kaydıyla mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. Hak Sahibinin Satış Sözleşmesi'nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği ya da emtiadaki ayıp nedeniyle Hak Sahibinin maddî ya da manevi herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları ilk bildirimde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, Platform'da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, adedi, gramı ve ayarı belli olan) eksiksiz ve her türlü açık, örtülü, gizli ayıptan ari olarak Alıcı'ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilânın Platform'da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Hak Sahibi ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, Platform’da satışa çıkardıkları ürün özelliklerini tam, doğru bir şekilde yazmaları ve satışa uygun şekilde fotoğraflamaları gerekmektedir. Görsellerin Satıcı tarafından Hak Sahibine verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın Hak Sahibi tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, Hak Sahibine üçüncü kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.4.6. Satıcı, Platform'da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerinin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3. kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde Hak Sahibinin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Hak Sahibi, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Hak Sahibinin herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.7. Satıcı, Platform'da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılığa söz konusu olmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, “Yasaklı Ürünler Listesi”'nin içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.4.8. Satıcı, Platform'a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcının şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcının kendisine ait olacaktır. Satıcının şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal 'da Hak Sahibi aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde Satıcı, Hak Sahibinin bu fiillerinden doğan zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

4.9. Hak Sahibi, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsî ve ticarî bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Hak Sahibi, bu bilgileri hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmenin yapılması amacıyla Hak Sahibinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin uygulamalarının reklamı, pazarlaması, ilan ve sair amaçlarla kullanılabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Hak Sahibi tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

Satıcı, Platform'da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform'a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform'a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Hak Sahibi tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Hak Sahibi; Platform'un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için, Platform'da sunulacak olan Hizmetler'in ve Hak Sahibi tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi hususlarda Platform'da her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla Hak Sahibi, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

4.11. Ürün Bedeli, satın alma anında Satıcı adına Hak Sahibi tarafından alıcıdan tahsil edilecek ve satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve Platform'dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. Şu kadar ki, Hak Sahibinin söz konusu hukukî ilişkinin gereğinin yerine getirilmesini teminen ücreti uhdesinde tutma konusunda hapis hakkı bulunduğunu, söz konusu hakkın gerek alıcıların gerek kendisinin muhtemel haklarının kullanılması sırasında uhdesinde kalması hususun taraflarca kabul edilmesi halleri saklıdır.4.12. Satıcı, Platform'dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim sırasında Alıcı'ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı da her türlü sorumluluk kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır. Bu konuda Hak Sahibinin Platform’un güvenilirliğini sağlamak adına alacağı tedbirler saklı olup işbu konuda Hak Sahibinin alacağı tedbirlere Satıcının katlanma yükümlülüğü bulunmaktadır.

4.13. Satıcı, Alıcıyla yalnızca Platform üzerinden Sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcının Platform'dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursun olsun iletişime geçme ve/veya Alıcı'nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursun olsun Alıcılar ile Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Aksi durumun cezaî şarta sebebiyet vereceği ve cezaî şartın Alıcı ile Platform dışı yapılan tüm satışları kapsayacak tutarda olacağı, fahiş olduğu iddiası ile tenkisinin talep edilemeyeceği ve işbu sözleşmeden kaynaklanan diğer tazminat ve taleplerle birleşemeyeceği taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

4.14. Satıcı, vergi mevzuatı ile diğer mali mevzuat uyarınca satılan ürünle ilgili fatura veya perakende satış fişi ve diğer bilgileri düzenlemek zorundadır. Satıcı, Alıcı'ya gönderdiği malı fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi ayrıca Satıcının işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememesi sebebiyle Hak Sahibinin uğradığı zararları ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezası, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Satıcı, Platform'daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek, haksız rekabet ve kartel oluşturacak veya bu anlama gelecek herhangi bir mevzuat ihlâli anlamına gelecek faaliyetler içinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Platform'da satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15. Madde uyarınca, yatırım grubu (hesaba transfer, sarrafiye ve külçe altın) alışverişlerinizde cayma hakkından (iade talebinden) yararlanılamaz ise de hileli ürünlerde Satıcı, Alıcı'nın almış olduğu ürünü değiştirecek ve bu işlemden dolayı Alıcı'nın uğradığı zararları karşılayacaktır. Ayrıca Hak Sahibine de da aynı ödemeyi diğer maddelerden bağımsız olarak ceza olarak yapacaktır. Satıcı, bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Satıcı, işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam veya hiç yerine getirmemesi halinde Hak Sahibi uğradığı her türlü zararın tazminini, birbirinden bağımsız olmak üzere tümden ya da ayrı ayrı talep etme hakkına sahiptir. Hak Sahibi bu bedelleri, uhdesinde olan/olmayan Satıcı'nın mevcut ya da muhtemel, muaccel hale gelmiş ya da gelmemiş herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

4.18. Satıcı, işbu Sözleşme koşulları ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikalar kapsamında ihlal niteliği taşıyan davranışa karşılık olarak belirlenen puanın Satıcı’nın sistemine işleneceğini, bu puana ve/veya tüm puanlarına karşılık gelen ve Satıcı’ya duyurulan yaptırımların uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.4.19. Satıcı, işbu Sözleşme koşullarını ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikaları ihlal etmesi ve bu ihlalin sonucunda Hak Sahibinin zarara uğraması ihtimali olması halinde Hak Sahibinin gerçekleşen ihlalden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcının ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu, yukarıdaki hapis hakkı ile birlikte ve/ya da ondan bağımsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Hak Sahibi tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Hak Sahibi platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.21. Satıcı Hak Sahibinin yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı, gerek Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca gerekse de Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz şekilde Hak Sahibini ve Hak Sahibine ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve Hak Sahibinin ticari itibarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ihlali halinde her ihlâl için 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının Platform üzerinden satışa sunacağı mallar ile ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, Hak Sahibinin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Hak Sahibini her türlü üçüncü kişi talebinden âri tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Hak Sahibinin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23. Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, üçüncü kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, Hak Sahibinin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, Hak Sahibine ürünlerle ilgili herhangi bir üçüncü kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal Hak Sahibine temin edeceğini aksi halde Hak Sahibinin Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı; satılan ürünlere ilişkin üçüncü kişi taleplerine istinaden Satıcı’nın ilgili bilgi ve belge ile fatura silsilesini Hak Sahibine temin edememesi halinde, Hak Sahibinin satılan ürünlere ilişkin tespit edilen son ihlalinden, son üçüncü kişi talebinden ve/veya tüketici şikayetinden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcının ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Hak Sahibi tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı Hak Sahibine ihlâle konu ürün başına 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, Hak Sahibinin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, Hak Sahibinin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

4.25. Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın Hak Sahibi tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, Hak Sahibinin işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.4.26. Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini Hak Sahibine 24 (yirmi dört) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 24 (yirmi dört) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, Hak Sahibinin tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını Hak Sahibine iletecektir. Satıcının bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcının ürünleri incelemeye alması halinde Hak Sahibi tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini sonuçlandıracaktır. Hak Sahibi işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.27. Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın Hak Sahibi tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, Hak Sahibinin işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.28. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde Hak Sahibi uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Hak Sahibi bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

5. GENEL İŞLEM ŞARTLARI

İşbu sözleşmede yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, uzman danışanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntısı ile incelemiş, teknik hususlar alanında uzman kişilerle görüşüp değerlendirilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde Taraflar işbu sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün uygulanmasını, işbu sözleşmeye özellikle genel işlem şartları dairesinde ve bütünüyle muvafakat etmeleri ile münferiden ya da külli olarak lehe ya da aleyhe yorumlama konusunda ileri sürülebilecek tüm hususlar bakımından sözleşme hükümlerinin esas alınacağını, yine tarafların lehe ya da aleyhe doğacak hukukî sonuçlar bakımından her türlü hukukî ve maddî yorumlama konusunda hukukî işlemlere egemen olan dürüstlük kuralı ile hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırılık olmadığını/olmayacağını peşinen, basiretli tacir olarak kabul edilmiştir.

6. ASLÎ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİİşbu sözleşmedeki tüm hususlar taraflarca aslî edim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilerek herhangi birinin ihlâlinin sözleşmeyi sona erdirici nitelikte olduğu taraflarca kabul edilmektedir.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

7.1. Hak Sahibi, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

7.2. Taraflar’ca imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. Taraflar’dan herhangi birinin, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, diğer Taraf’dan, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya diğer Taraf’ın herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır.


8. GİZLİLİK

8.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, alıcı ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda Satıcı, Hak Sahibine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi verecektir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

8.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

Taraflar bu madde kapsamındaki bilgileri ve verileri her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. İşbu madde sözleşme süresi sona erdiğinde bile taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmıştır. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi süreci kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, KVKK ile birlikte yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Satıcı, sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak Hak Sahibinden gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandıracağını, Hak Sahibinee gerekli tüm bilgi, belge ve desteği ek bir bedel talep etmeksizin sağlayacağını; etkin şekilde iş birliğinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.9.2. Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyebilmek amacıyla Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak “Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Protokol” düzenleyecektir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde ; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

11.1. İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar Sözleşme’nin sona erme tarihinden 1 (bir) ay önce diğer Taraf’a noter kanalı ile ihtarda bulunarak Sözleşme’yi feshetmediği sürece Sözleşme her yıl aynı şartlarla yenilenmiş kabul edilir.

11.2. Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Şu kadar ki, Hak Sahibinin sona erme sebebiyle yoksun kalacağı kârın ödenmesi bu hükmün istisnasıdır.

Sözleşmenin feshi durumunda, işbu Sözleşmedeki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.


12. DEVIR YASAGI

Satıcı, işbu Sözleşmeden doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Hak Sahibinin

yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMEİşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


14. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hak Sahibinin resmi defter, ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceği ve bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi anlamında "delil sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


15. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle beraber bir bütündür. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya ifadesinin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


16. BİLDİRİM

Satıcı ve Hak Sahibi Satıcının Platform'a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracak, ihtar, ihbar ve hukukî sonuç doğuracak her türlü bildirimin bu yolla yapılacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcının Platform'a kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup Satıcının e-posta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutmakla yükümlülüğü olacaktır.17. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflarca yarı yarıya karşılanacaktır.

18. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylamak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Mevcut ve muhtemel ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.SATICI HAK SAHİBİ

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Protokol


1. TARAFLAR

İşbu Ek Protokol (“Protokol”), …………. Şirketi (“Hak Sahibi”) ile Satıcı arasındaki sözleşmenin (“Ana Sözleşme”) tarafı olan (“Şirket”) arasında imzalanmıştır. İşbu Protokol onaylandığı tarih itibarıyla Ana Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hak Sahibi ve Şirket ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Protokol, Taraflar arasında imzalanan Ana Sözleşme’nin kurulması ve ifası kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenme, aktarılma ve muhafaza şartlarının düzenlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Protokol’de yer alan terimleri, KVKK’da tanımlandığı şekilde kabul edip, uygulayacaklardır. Ana Sözleşme hükümleri ile işbu Protokol hükümleri veya taraflar arasında işbu Protokolden önce imzalanmış olan diğer sözleşmelerde kişisel verilere yönelik herhangi bir uyuşmazlık/çelişki olması halinde veya mezkur sözleşmelerde kişisel verilere yönelik herhangi bir düzenleme olmaması halinde kişisel veriler bakımından işbu Protokol hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Şirket, kişisel verilerin işlenmesi süreci kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu Protokol ile sınırlı olmaksızın KVKK ile birlikte yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar ve görüşleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelerin ve bunlarda yapılacak değişikliklerin (“KVK Düzenlemeleri”) öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. KVK Düzenlemeleri kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Şirket'in süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, Şirket söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

3.2. Şirket, Ana Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında elde ettiği kişisel verileri, yalnızca Ana Sözleşme’de belirtilen hizmetin sunulması amacı ile işleme ve aktarma hakkına sahiptir. Şirket, kişisel verilerin anılan kapsamın dışında kullanımından veya üçüncü kişiler tarafından bu şekilde kullanılmasına yol açabilecek her türlü işlemden, davranıştan, hareketsizlik halinden veya faaliyetten kaçınmakla yükümlüdür.

3.3. Şirket, Ana Sözleşme’nin ifası kapsamında kişisel verileri üçüncü bir taraf ile paylaşması halinde, veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bağlamda Şirket, kişisel verileri paylaştığı üçüncü kişiyle asgari olarak işbu Protokol’de yer alan hükümleri içerecek şekilde bir sözleşme akdetmeyi ve bu hükümlerin eksiksiz şekilde uygulanmasını gözetmeyi taahhüt eder.

3.4. Şirket, işbu Protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilecek idari ve teknik yeterliliğe sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, kişisel verileri işleyen, kişisel verilere erişim yetkisi olan ya da kişisel verilerin paylaşıldığı çalışanları, iş ortakları, iş birliği içerisinde olduğu tüm üçüncü tarafları işbu Protokolde yer alan yükümlülükler hakkında bilgilendirmekle ve mezkur yükümlülüklere uyulmasını temin etmekle yükümlüdür. Bahsi geçen kişilerin, Protokol veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan münhasıran Şirket sorumlu olacaktır.


3.5. Şirket, işlenen veya aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla veya her türlü hukuka aykırı şekilde başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veya fiziksel veya bilişim altyapısında herhangi bir bilgi güvenliği ihlali veya riski doğması durumunda, hukuka aykırılığın veya riskin ortadan kaldırılması için gerekli teknik ve idari tedbirleri gecikmeksizin alacağını ve ihlalin veya riskin öğrenilmesi anından itibaren en geç 48 saat içerisinde konuya yönelik Hak Sahibine kapsamlı şekilde bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Şirket, Şirket tarafından Hak Sahibine aktarılan her türlü kişisel veriye ilişkin hiçbir hukuki, idari, cezai veya mali ihtilafın olmadığını ve bu verilere ilişkin uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklanan hukuki tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, aktardığı veya erişime açtığı veriler üzerinde mutlak bir tasarruf hakkını haiz olduğunu, üçüncü kişilerin işbu kişisel verilerin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hukuku sebebe dayalı olarak bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; Hak Sahibinin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini ve Hak Sahibinin bu nedenle Ana Sözleşme’yi tek yanlı olarak feshetme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Şirket, Ana Sözleşme’nin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi halinde veya kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması durumunda veya ilgili kişilerin verilerin silinmesini veya yok edilmesini içeren bir talebinin yerine getirilmesi gereken durumlarda veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin Hak Sahibinin bu yönde bir talepte bulunması durumunda, tamamen Hak Sahibinin tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Hak Sahibine geri göndereceğini ya da Hak Sahibinin tercihine bağlı olarak kişisel verileri kendi sistemindeki asıl ve yedekleri ile fiziksel kayıtları geri dönüştürülemez şekilde sileceğini ve yok edeceğini, mevzuatta bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını, tüm bu işlemleri bir denetim raporu ile Hak Sahibine sunacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.

3.8. Şirket, Ana Sözleşme ve işbu Protokol kapsamında yürüttüğü süreçlerle ilgili ve bağlantılı her türlü uyuşmazlığı, davayı ve kendisine bu verilerle ilgili yöneltilmiş olan tüm talepleri, yapılan denetimleri veya incelemeleri (ilgili kişilerin kişisel verileri ile ilgili talepleri, adli veya idari makamlar tarafından iletilen talepler veya talimatlar dahil olmak üzere) Hak Sahibine ispat edilebilir şekilde ve derhal bildirmekle yükümlüdür. Şirket, Sözleşmenin ve işbu Protokolün ifasıyla ilgili olarak Hak Sahibinden gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandıracağını, Şirket'e gerekli tüm bilgi, belge ve desteği ek bir bedel talep etmeksizin sağlayacağını; etkin şekilde iş birliğinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamındaki taleplere yönelik olarak mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere Hak Sahibi tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde Şirket, herhangi bir talebe ilişkin olarak bir işlem yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Şirket, Hak Sahibi tarafından kendisine iletilmesi halinde ilgili kişi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. İlgili kişiler tarafından, Ana Sözleşme ile ilişkili olabilecek kişisel verilerine yönelik bir talebin doğrudan Şirket'e iletilmesi halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) Hak Sahibine yazılı bildirimde bulunulacak ve Hak Sahibine talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

3.10. Hak Sahibi, Şirket'in işbu Protokol kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin her zaman denetim yapma ve yaptırma yetkisini haizdir. Şirket, işbu Protokole uygunluğun denetimi bağlamında ilgili tüm iş ortamlarını, teçhizatını, belge ve elektronik verilerini denetleme için Hak Sahibine veya yetkilendirdiği denetçiye/danışmana erişilebilir kılacağını ve hem Hak Sahibine hem de Hak Sahibi tarafından görevlendirilecek kişilere tüm bu süreçlerde gerekli kolaylığı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu denetimler neticesinde Şirket'in kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Şirket tarafından üstlenilecek olup, Hak Sahibinin bu tutarları Şirket'e yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.4. ÖZEL DÜZENLEMELER

4.1. Şirket’ten ürün alan kullanıcılara ait telefon numarası ve/veya e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, Şirket ile kural olarak paylaşılmamakta olup, yalnızca aşağıda sayılan amaç ve hukuki sebeplerle sınırlı olmak koşuluyla mezkur bilgiler Şirket ile paylaşılmaktadır. Şirket’in, özel kurallara tabi olan ya da özel izin gerektiren belli ürün gruplarının satışını yapması halinde Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapabilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak ürün satın alan kullanıcının iletişim bilgileri Şirket ile paylaşılmaktadır.

Şirket, yalnızca işbu maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim bilgilerini işleyebilme hakkına sahip olduğunu, iletişim bilgilerinin sayılan amaçlar dışında reklam/kampanya/promosyon başta olmak üzere farklı amaçlarla işlenmesinin işbu Protokol’e, Ana Sözleşme’ye ve KVK Düzenlemeleri’ne aykırı olduğunu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. KVK Düzenlemeleri’ne uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Şirket, Ana Sözleşme’nin ifası kapsamında elde ettiği kişisel verileri;

● iletişime geçme amacıyla kullanması halinde, tüm iletişimlerin yalnızca Hak Sahibi aracılığıyla ya da Hak Sahibinin yazılı onayıyla yapılması gerektiğini,

● sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla işleyecek olup, Hak Sahibi tarafından Şirket ile paylaşılmayan müşteriye ait iletişim bilgileri başta olmak üzere kişisel verileri farklı yollarla elde etmeyeceğini,

● sosyal medya kanalları başta olmak üzere herhangi bir platformda yayınlamayacağını,

● kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek, ilgili kişiye ait farklı kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla

işlemeyeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından işbu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması işbu Protokol’e aykırılık teşkil edecek olup, Hak Sahibinin bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.3. Şirket, işbu Protokol’ün özel düzenlemeler başlığı altında düzenlenen kişisel verilere ilişkin hükümlerini ihlal etmesi halinde, Hak Sahibine 1.000.000 TL tutarında bir cezai şartı nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu tutar, kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edildiği yıl için Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak her yıl Resmi Gazete’de tespit ve ilan edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilecek yeniden değerleme oranına göre arttırılarak ödenecektir. Şirket, işbu maddede belirtilen cezai şart meblağının (i) adil ve hakkaniyete uygun olduğunu; (ii) iptalini ve tenkisini talep etmeyeceğini ve (iii) taraflar arasında karşılıklı olarak kabul edilmiş olması nedeniyle fahiş olduğu gerekçesiyle iptal ve tenkisini talep etme hakkından peşinen feragat ettiğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hak Sahibinin, işbu maddede belirtilen tutarları Şirket’e yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.5. SON HÜKÜMLER

5.1. Şirket, Hak Sahibinin işbu Protokolün tamamını veya bir kısmını tek taraflı olarak askıya alma veya feshetme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Hak Sahibinin, işbu Protokol kapsamındaki haklarından veya yetkilerinden herhangi birini kullanmayı geciktirmesi ve/veya kullanmaması, bu haklardan veya yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bunun gibi, Şirket'in işbu Protokol’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun Şirket tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

5.3. Hak Sahibi, Ana Sözleşmenin kurulması sürecinde işlediği kişisel verilere yönelik veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü işbu madde ile yerine getirmektedir. Ana Sözleşmenin müzakere ve imza sürecinde İş Ortağı tarafından bizzat paylaşılan ve sözleşmenin imzalanması için yetkilendirilen kişilere ait olan kişisel verileri, sözleşme müzakere süreçlerinin yürütülmesi, hukuki değerlendirmelerin yapılabilmesi, sözleşmenin imzalanması ve hukuki bir ihtilaf olması halinde yasal süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ve fiziki ortamda otomatik olmayan yollarla işlemektedir. İşbu madde kapsamında belirtilen kişisel veriler yalnızca yukarıda yer alan amaç ve hukuki sebepler kapsamında gerekli olması halinde tedarikçi, topluluk şirketi, iş ortağı ya da hukuki bir ihtilaf olması halinde yetkili kurum veya kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

5.4. Hak Sahibi; işbu Protokol hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere Şirket’ten doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan nedenlerle Hak Sahibinin bir zarara uğraması ya da yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde söz konusu tutarları Şirket’e rücu edecek ve Şirket bu tutarları tüm ferileri ile birlikte ilk yazılı talepte Hak Sahibine ödeyecektir.

5.5. İşbu Protokol, Ana Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren geçerli olup; Protokol’de düzenlenen yükümlülükler süresiz olarak devam edecektir.

ŞİRKET HAK SAHİBİ